Frame 1 (3)
Hospodářské komory v České republice

Okresní hospodářské komory

Audit účetnictví

Finanční audit, nebo také audit účetních výkazů, je nezávislým ověřením účetních výkazů auditorem, které má za úkol jednu věc. Jedná se vlastně o to, jestli jsou dané účetní výkazy fyzické nebo právnické osoby věrné a pravdivé a samozřejmě jestli souhlasí s odpovídajícími právními předpisy.

Po skončení práce se auditor vyjádří v takzvané auditorské zprávě. Prvotním účelem auditorské činnosti by mělo být zvýšení věrohodnosti společností a druhotným účelem by mělo být vyvarování se podvodům a chybám. Výsledná zpráva auditora je standardizovaným a veřejně přístupným dokumentem, přičemž se může objevit v několika standardizovaných formách.

Jedná se o odmítnutí výroku, záporný výrok, výrok s výhradou nebo výrok bez výhrad. Audit by se měl také určitě řídit nějakými směrnicemi, které jsou dány u nás v České republice Komorou auditorů České republiky. Postup auditu se tedy dělí do několika fází. Jedná se v prvé řadě o plánování auditu, kde se určuje to, jestli se jedná o opakovaný nebo nový audit.

Personální audit

Personální audit je v dnešní době moderním a významným nástrojem, který slouží k zjištění stavu ve fungování a řízení organizací.

V krátkém časovém horizontu můžete personálním auditem získat spoustu věcí. Pojďme se podívat, co to bude. V prvé řadě se jedná o o všechny podstatné procesy ve společnosti a jejich fungování.

Sem patří například plnění obchodních a ekonomických ukazatelů, plnění strategií a vizí, plnění přání, požadavků a očekávání zákazníků, trendy v poskytovaných službách a jakosti výrobků a tak podobně.

Dalším bodem získání objektivní zpětné vazby o efektivitě. Sem patří vymezení pravomocí a odpovědností u vybraných skupin zaměstnanců, či vedoucích nebo tvorba organizačních struktur.

Třetím bodem je získání zásadních informací o stavu profesní a odborné způsobilosti, postojích a názorech zaměstnanců.

Čtvrtým bode jsou pak velice důležité informace , které byste běžnou formou řízení jenom těžko získali. Zde se jedná například o ucelený a strukturovaný pohled na určité problémy ve společnosti, trendy a stav ve firemní kultuře a tak podobně.